Razpisi

Svojim strankam pomagamo pri pridobivanju finančnih sredstev iz različnih virov, kar vam omogoča učinkovito finančno podporo vašemu delu in projektom. Tako vam pomagamo pri pridobitvi finančnih sredstev javnih razpisov ter nepovratnih sredstev v Sloveniji in Evropski uniji.

JAVNI RAZPIS »PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA OBMEJNEM PROBLEMSKEM OBMOČJU«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 22.06.2018 objavilo javni razpis s področja turizma, po katerem je mogoče pridobiti nepovratna sredstva za naložbe na področju povečanja snovne in energetske učinkovitosti na obmejnih problemskih območjih.

Med obmejna problemska območja, ki po tem razpisu predstavljajo upravičeno območje, spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Prijavitelji so MSP-ji, ki:

 • imajo na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki mora biti ustanovljena najmanj 12 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis;
 • imajo registrirano eno od dejavnosti: 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov). 55.201 (počitniški domovi in letovišča), 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom), 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča);
 • razpolagajo s turističnimi kapacitetami, ki so evidentirana v AJPES-ovem registru nastanitvenih obratov in imajo najmanj 8 stalnih ležišč. 

Ukrepi, ki bodo sofinancirani:

 • celovita energetska obnova stavb;
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb;
 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije;
 • vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave; 
 • zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo;
 • zamenjava kurilne naprave z novo kurilno napravo za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije;
 • zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim;
 • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
 • ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode;
 • ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov.

Upravičeni stroški:
 1. Obnova objektov 
 2. Stroški informiranja in komuniciranja 
 3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev 
Upravičeni so stroški in izdatki, ki nastanejo od datuma objave javnega razpisa do 30.09.2019.

Višina sofinanciranja:
 1. Vzhodna Slovenija: 75%
 2. Zahodna Slovenija: 70% 
Minimalna načrtovana vrednost operacije je 50.000 EUR z vključenim DDV-jem. Enotnemu podjetju pa se lahko dodeli sofinanciranje do največ 200.000 EUR – shema »De minimis«.

Rok za predložitev vlog je 10.08.2018.

Poleg kakovostne priprave razpisne dokumentacije in priprave obveznih prilog vam lahko zagotovimo tudi strokovnjaka za izdelavo Energetske izkaznice stavbe ali Elaborata gradbene fizike.


Kontaktirajte nas preko elektronske pošte razpisi@aza-plus.si ali na telefonski številki 030 397 286 (Petra) 041 640 366 (Andrej) in si zagotovite maksimalno strokovno podporo pri prijavi vašega investicijskega projekta!

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na:
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1153

JAVNI RAZPIS P4L 2018 - SPODBUDE ZA RAZVOJ LESARSTVA

Slovenski podjetniški sklad je dne 06.06.2018 objavil razpis P4L 2018 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov, po katerem je mogoče pridobiti nepovratna sredstva za naložbe v učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj je uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les itd.

Prijavitelji so MSP-ji, ki:

 • so registrirani pred 1.1.2016,
 • imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka C16 (obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali oddelka C31 (proizvodnja pohištva),
 • so v letih 2016 in 2017 ustvarjali prihodke iz dejavnosti C16 in C31
 • dosegajo vsaj bonitetno oceno C2, objavljeno na spletnem portal GVIN.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 300.000 EUR ter največ 2.000.00 EUR. Sofinanciranje znaša v višini do 45% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
 1. nakup nove strojne opreme in strojev,
 2. nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 50.000 EUR,
 3. stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški transporta, montaže, zagona),
 4. stroški plač in povračil v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji za polni delovni čas.

Prvi rok za oddajo vlog na javni razpis je 16.07.2018.

Podrobnejše informacije o razpisu so vam na voljo tudi na spletni povezavi: http://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/495-slovenski-podjetniski-sklad-razpisuje-spodbude-za-razvoj-lesarstva

Kontaktirajte nas in si zagotovite maksimalno strokovno podporo pri prijavi vašega investicijskega projekta!

Za vse podrobnejše informacije smo vam z veseljem na voljo preko elektronske pošte razpisi@aza-plus.si ali na telefonski številki 030 397 286 (Petra) 041 640 366 (Andrej).

Sofinanciranja razvoja kompetenc starejših zaposlenih

Čez 5 let bo 25% zaposlenih starejših od 45 let. Z dodatnimi znanji moramo izboljšati učinkovitost starejših zaposlenih. Nov razpis (https://goo.gl/iaL5GF) vam omogoča brezplačno pripravo kadrovske strategije strategijo in brezplačna usposabljanja za vaše starejše zaposlene na sledečih področjih:

 • prodaja
 • informacijske tehnologije (od najpreprostejših do najzahtevnejših)
 • tuji jeziki
 • pridobitev mehkih veščin (komunikacija, vodenje, reševanje konfliktnih situacij,…)
 • na vaših strokovnih področjih

Koliko sredstev lahko pridobite?

 • mikro podjetja: največ 8.836,00€
 • majhna podjetja: največ 25.676€
 • srednja podjetja: največ 57.520€
 • velika podjetja: največ 76.362€

Naj omenimo naše reference s področja ravnanja z delom z ljudmi:
 • sodelovanje na 3. konferenci o razvoju kadrov: Kompetence 21. stoletja: od besed k dejanjem
 • izvedba delavnice: Moč komunikacije v podjetju: Kako z zaposlenimi graditi mostove
 • prispevek o vodenju in komunikaciji z zaposlenimi v oddaji Prava ideja!
 • sodelovanje na zaključni konferenci Mala šola podjetnikov SI-HR
 • izvedba 3. kadrovskega dogodka: ABC uspešnega vodenja
 • izvedba delavnice v okviru dogodka Sklada RS za razvoj kadrov in štipendije »Z razvojem zaposlenih do odličnosti«
 • izvedba številnih delavnic in treningov s področja komunikacije, medosebnih odnosov in vodenja
 • izvedba 2. kadrovskega dogodka: Mala šola vodenja
 • sodelovanje na mednarodni konferenci »Mental issues in jobcenters«, z javno predstavljenim prispevkom Mental Issues Problem at Workplace
 • sodelovanje na posvetu Rezultati in priložnosti programa VKO za delodajalce in zaposlene
 • izvedba 1. kozjanske kadrovske konference: ABC ravnanja z zaposlenimi, Kongresni center Terme Olimia
 • prispevek o vodenju in komunikaciji z zaposlenimi v oddaji Prava ideja! (https://goo.gl/PnpmRN)

izvedba številnih delavnic in treningov s področja komunikacije, medosebnih odnosov in vodenja.

Na kadrovskem področju delujeva Borut Šprajc, univ. dipl. ekon. in mag. Saša Ogrizek.

Ker je rok za prijavo kratek (15.1.2018), nas čimprej pokličite (Saša Ogrizek 041 373 969).

ZAUPAJO NAM

02_BILCOM.png
03_ROBOTOX-WHEELS.png
04_DPR_DOO.png
06_SIEK.png
08_KIT_AK.png
09_KUNST.png
10_LANKO_DOO.png
12_MIZARSTVO_SILEC.png
13_MK_PROJEKT.png
15_ORANDA.png
17_PRAH.png
20_SEKIRNIK_DESIGN.png
21_SUBLIMO.png
23_TURIZEM_NARAT.png
25_GM_KONSTRUKCIJE.png
26_PUBY_LAND.png
27_ROBOTEH.png
30_SKOK_M.png
31_LU_ROGASKA.svg
32_BJELOVUCIC_NIKOLA.png
33_BLAZUN_ZVONI.png
34_CEROVSKI_TILE.png
26_KONVEKS.png
44_ORGLARSTVO_SKRALB.png
45_SKRABL_ZOFIJA.png
47_TURNAR_PATRICIA.png
51_HERNAVS_BOSTJAN.png
52_BIOSAN.png
53_BORUT_JEZOVNIK.png
55_DAKQ.png